۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

جمعی از فعالین کارگری منتشر کرد
نوشته ای از ریموند لوتا
از مقدمه جزوه
در روزها و شب هاي پر شور جنبش اعتراضي فزاینده ای كه
تحت نام “وال استريت را اشغال كنيد” آغاز شده و
اينك در گوشه و كنار دنيا با نام ها و ابتكارهاي گوناگون ادامه دارد،
انديشه ها و خطوط و برنامه هاي سياسي مختلف به ميدان می آیند.
پرسش اينجاست كه نارضايتي و اعتراض و خشم باید چه سمت و سويي بيابد
و در راستاي كدامين اهداف حركت كند
تا راه خلاصي از نظام جهاني پوسيده سرمايه داري امپرياليستي واقعا هموار شود؟
انديشه ها و خطوط و برنامه ها گرداگرد اين پرسش اساسي است كه
به هم نزديك يا از هم دور مي شوند.
فرصت بي نظيري براي انتشار آگاهي انقلابي/ طبقاتي،
علم كمونيسم و مفهوم پراتيك دگرگون ساز
در بين بخش هاي گسترده اي از مردم به ويژه
در جوامع امپرياليستي به دست آمده است.
در ميان همه صداهايي كه از ميدان نبرد به گوش مي رسد،
آن گروه از مبارزان آگاه كه بر مبناي
جمعبندي ها و سنتز انجام شده توسط باب آواكيان
در علم كمونيسم حركت مي كنند نیز صداي خود را دارند.
ريموند لوتا، اقتصاددان و سخنران كمونيست كه آثارش
در “انقلاب” (نشريه حزب كمونيست انقلابي آمريكا) منتشر مي شود،
در تظاهرات ها و تحصن ها شركت مي كند
و از طريق سخنراني و ميزگرد يا مناظره و گفت و گو
در جمع هاي كوچك تر مي كوشد
چرايي اوضاع كنوني و مصائب ملموس سرمايه داري را
از ديدگاهي ماركسيستي براي مبارزان تشريح كند.
مي كوشد تحليل هايي كه به بيراهه هاي رفرميستي و توهم آفرين
منتهي مي شود را مورد نقد قرار دهد
و ضرورت حركت به سمت تنها آلترناتيو واقعي رهايي بخش
در برابر نظام سرمايه داري كه چيزي جز انقلاب سوسياليستي
و حركت آگاهانه در مسير ايجاد يك دنياي كمونيستي نيست
را از زواياي مختلف مورد تاكيد قرار دهد.
متني كه اينك ترجمه اش را در دسترس مخاطبان فارسي زبان قرار مي دهيم
سال ها پيش توسط ريموند لوتا
نگاشته شد. “ميراث كمينترن: تئوري بحران عمومي”
در واقع فصل پاياني كتابي است كه
ريموند لوتا با همكاري فرانك شانون
در اوايل دهه 1980 تحت عنوان “آمريكا در سراشيب” منتشر كرد
و در آن روندهاي جهاني به سوي جنگ و انقلاب
را بر اساس آموزه هاي ماركس و لنين در مورد سرمايه داري
و امپرياليسم مورد بررسي قرار داد.
انتخاب و ارائه ترجمه فارسي اين فصل از “آمريكا در سراشيب” با توجه
به معضل و انحراف تئوريك ريشه دار و سمجي انجام می گیرد
كه در ميان بسياري از جريانات چپ و كارگري
در زمينه اقتصاد سياسي
به چشم مي خورد و پشتوانه برنامه ها
و راه هاي اكونوميستي و رفرميستي راست و “چپ” آن ها مي شود.....

برای دانلود فایل این جزوه به pdf
اینجا کلیک کنید: